Betalingstermijn en voorwaarden Thetra, fysiotherapie en orthomanuele geneeskunde

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.

  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
  • Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiënt binnen 7 dagen na factuurdatum aan Thetra te richten. Dit ontslaat de patient echter niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
  • De patiënt is gehouden de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Thetra. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiënt (deels dan wel volledig) voldoet.
  • Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de patiënt zonder ingebrekestelling in. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Thetra verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiënt .
  • Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, verstuurt Thetra een tweede betalingsherinnering voor het factuurbedrag en brengt een bedrag van EUR 5,00 exclusief BTW aan herinneringskosten in rekening.
  • Indien betaling van de factuur niet binnen 14 werkdagen na datum van en volgens de tweede betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, is Thetra gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.
  • Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de kosten van de behandeling, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40 exclusief BTW. Indien de buitengerechtelijke incassokosten het vastgestelde bedrag overschrijden, komen deze buitengerechtelijke incassokosten eveneens voor rekening van de patiënt.