betalingsvoorwaarden-Thetra-Groningen

Betalingsvoorwaarden Thetra, fysiotherapie en MSK-arts

De betalingsvoorwaarden van Thetra maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut en/of MSK-arts. Zie ook de site van het KNGF t.a.v. vergoeding e.d.. De volgende regels worden in acht genomen:

 • Betaling

  De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.

 • Annulering

  Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.. Annulering van uw afspraak

 • Vergoeding

  De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar (wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars t.a.v. fysiotherapie) vergoeding van uw zorgverzekeraar vergelijken

 • Vragen over de vergoeding

  Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiënt binnen 7 dagen na factuurdatum aan Thetra te richten. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

 • De factuur

  De cliënt wordt geacht de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Thetra. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiënt (deels dan wel volledig) voldoet. Direct telefonisch contact

 • Betalingsherinnering

  Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de cliënt zonder ingebrekestelling in. Vanaf dat moment is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Thetra verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de cliënt.

 • 2e Betalingsherinnering

  Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, verstuurt Thetra een tweede betalingsherinnering voor het factuurbedrag en brengt een bedrag van EUR 5,00 exclusief BTW aan herinneringskosten in rekening.

 • Incasso

  Indien betaling van de factuur niet binnen 14 werkdagen na datum van en volgens de tweede betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, is Thetra gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.

 • Incassokosten

  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de kosten van de behandeling, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40 exclusief BTW. Indien de buitengerechtelijke incassokosten het vastgestelde bedrag overschrijden, komen deze buitengerechtelijke incassokosten eveneens voor rekening van de patiënt.