Betalingsvoorwaarden

MSK-arts THETRA

De betalingsvoorwaarden van de MSK-arts Thetra maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de MSK-arts. De volgende regels worden in acht genomen:

Betaling

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.

 

Annulering

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Vergoeding

De factuur dient door de cliënt betaald te worden aan de msk-arts. De factuur kan door de cliënt bij zijn verzekeraar worden ingediend om de vergoeding conform zijn polis terug te vorderen.

 

De factuur

De cliënt wordt geacht de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Thetra. 

 

Betalingsherinnering

Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de cliënt zonder ingebrekestelling in. Vanaf dat moment is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Thetra verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de cliënt.

 

2e Betalingsherinnering

Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na datum van en volgens de eerste betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, verstuurt Thetra een tweede betalingsherinnering voor het factuurbedrag en brengt een bedrag van EUR 5,00 exclusief BTW aan herinneringskosten in rekening.

 

Incasso

Indien betaling van de factuur niet binnen 14 werkdagen na datum van en volgens de tweede betalingsherinnering heeft plaatsgevonden, is Thetra gerechtigd incassomaatregelen te (doen) nemen.

 

Incassokosten

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de kosten van de behandeling, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40 exclusief BTW. Indien de buitengerechtelijke incassokosten het vastgestelde bedrag overschrijden, komen deze buitengerechtelijke incassokosten eveneens voor rekening van de patiënt.

nvamg logo
msk logo